Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Ochrona atmosfery w energetyce i przemyśle

Rozwój cywilizacji jest niemożliwy bez energii elektrycznej i dlatego z roku na rok świat wytwarza coraz więcej energii, zwiększając jednocześnie emisję CO 2 , która to grozi zagładą (zatopieniem) części lądów (wg większości badaczy). Scenariusze warunkują stopień zagrożenia od stężenia CO 2...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Technologia „cichego” dmuchania kotłów

Zagadnienie zapewnienia odpowiedniej jakości pary podawanej na turbinę jest dla bezawaryjnej pracy bloku sprawą najwyższej wagi. Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń wewnętrznych powierzchni przegrzewaczy pary i rurociągów parowych. Proces produkcji hutniczej pozostawia na wewnętrznych...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Rola nowoczesnej diagnostyki w prognozowaniu remontu turbin parowych

Diagnostyka każdej eksploatowanej maszyny polega na bieżącej ocenie stanu technicznego łącznie z ustaleniem źródeł niedomagań i przyczyn stanów awaryjnych. Jej zasadniczym celem jest zapewnienie bezpiecznej i sprawnej pracy wszystkich elementów, które stanowią o wysokiej dyspozycyjności...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Przesłanki rozwoju energetyki źródeł odnawialnych na tle absorpcyjnych pomp ciepła

W artykule przedstawiono analizę rozwoju energetyki w oparciu o obowiązujące akty prawne. W rozwój ten wpisują się agregaty absorpcyjne. Zaprezentowano przesłanki ekonomiczne oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych w układach centralnego chłodzenia i ogrzewania. Z pomocą prezentacji...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Czy można NIE wyłączać?

Każdy użytkownik energii elektrycznej chciałby, aby jej dostaw nic nie zakłócało. Jeszcze można pogodzić się z awariami spowodowanymi przez siły wyższe, ale trudno zaakceptować wyłączenia jako takie z uwagi na uciążliwości i niedogodności, jakie z sobą niosą. Czasami zastanawiamy się, czy można...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Monitorowanie korozji w instalacjach ciepłowniczych

Woda w układach ciepłowniczych pełni funkcję nośnika energii. To powszechnie wykorzystywane medium wykazuje określoną agresywność korozyjną w stosunku do rożnych elementów instalacji. Zaatakowania korozyjne wywołują szybkie powstawanie produktów korozji, które z jednej strony przyczyniają się...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Współspalanie komunalnych osadów ściekowych z węglem

Zagospodarowanie osadów ściekowych jest jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych w kraju, ponieważ możliwości związane z rolniczym wykorzystaniem tych odpadów oraz ich składowaniem są coraz bardziej ograniczone. Jedną z racjonalnych metod wykorzystania komunalnych osadów...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Procesy spalania paliw z odpadów, jako element gospodarki odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami w Polsce stanowi jeden z intratnych elementów działalności związanej z rzekomą ochroną środowiska. Same odpady stanowią źródło surowców i energii, możliwe do wykorzystania przemysłowego, ale również źródło niezłego dochodu szczególnie dla tych, którzy pod hasłem ekologii...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

RESTRUKTURYZACJA ELEKTROENERGETYKI: oczekiwania i fakty

Wydarzenia niedawnych miesięcy, znamienne zapaścią systemu finansowego w wymiarze globalnym i recesją gospodarczą czołowych ekonomik świata, sprowadzają się w poszukiwaniu remediów – do redefinicji roli konkurencyjności rynkowej i interwencjonizmu państwa. Symbolicznym hasłem tych zmian...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Termiczna utylizacja, czy spalanie odpadów?

Termiczna utylizacja odpadów to określenie – wytrych, umożliwiające ukrycie zwalczanych przez społeczeństwa lokalne spalarni odpadów. Od 15 lat czynione są próby budowania w Polsce spalarni odpadów, skutecznie torpedowane przez obywateli, którym grozi mieszkanie w sąsiedztwie spalarni. ...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Inwestycja w OZE na przykładzie energetyki wiatrowej – czy naprawdę się opłaca?

O popularności inwestycji w energetykę wiatrową nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć w małym stopniu interesuje się rynkiem energii i obserwuje trwający od co najmniej kilku lat w całej Europie wysyp projektów farm wiatrowych. Co powoduje tak duże zainteresowanie inwestorów, którymi są...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce – dziś i w niedalekiej przyszłości

Przetwarzanie energii wód geotermalnych nie jest w Polsce nowością (najstarszy zakład - Geotermia Podhalańska działa już od ponad 15 lat), jednak liczba obiektów bazujących na tym odnawialnym źródle jest niewielka. Jakkolwiek, w obliczu drożejących importowanych surowców energetycznych o...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Problem dużych awarii systemu elektroenergetycznego

Zwykle stany awaryjne systemu elektroenergetycznego powstają przy wyłączeniu z ruchu co najmniej dwóch elementów systemu. Zakładamy, że w sieciach przesyłowych i w sieciach dystrybucyjnych występują celowe redundancje (rezerwowanie elementów). Wyłączenie jednego elementu (planowane) nie może –...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Symulatory w energetyce – przyszłość czy rzeczywistość?

Symulatory lotów od wielu lat są powszechnie stosowane przez linie lotnicze do celów szkolenia pilotów. Jest to najtańszy i najbezpieczniejszy sposób rozwijania umiejętności, a jednocześnie, szczególnie przy zaawansowaniu obecnej technologii, sposób zbliżony do realnych warunków ...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Efektywne Wykorzystanie Energii w Napędach

Sprawność silników elektrycznych w dużym stopniu rzutuje na płacone przez użytkowników rachunki za energię elektryczną. Wyższa sprawność energetyczna oznacza niższe koszty eksploatacyjne silników, na które składają się głównie stale rosnące ceny energii. Koszty zużywanej energii dominują w...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce - uwarunkowania, plany, realizacja

Odpady komunalne stanowią jedną z najbardziej istotnych grup odpadów wytwarzanych w Polsce. Rozdzielenie trendu wzrastającej ilości wytwarzanych odpadów od wzrastającego przychodu narodowego i poziomu konsumpcji ciągle, jak na razie, pozostaje w sferze wiodących wyzwań zdefiniowanych przez...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów w ZUSOK

Rozmowa z Tomaszem Wadas – głównym technologiem, z-cą dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Kiedy powstał  i czym zajmuje się ZUSOK? Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie został uruchomiony w 2000 roku, po pięciu latach budowy....

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów

Spalanie odpadów od lat budzi wiele kontrowersji oraz protestów społecznych. Protesty te, wystąpiły praktycznie we wszystkich krajach Europy, a nasiliły się szczególnie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a ich organizatorom udało się niejednokrotnie zablokować budowę spalarni odpadów. Pomimo...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Ogrzewanie i kontrola wilgotności w szafach elektrycznych

Rezultatem postępującej miniaturyzacji podzespołów elektronicznych jest ich duże upako­wanie w szafach sterowniczych. Prowadzi to do wzrostu temperatury w obudowach - zwłasz­cza, gdy temperatura otoczenia również wzrasta. Dlatego instalowanie systemów obniżają­cych temperaturę wewnątrz szaf...

STEGO Polska sp. z o.o.

Czy można ograniczyć emisję CO2?

Wielkość emisji CO 2 z elektrowni wynika ze sprawności przetwarzania energii chemicznej węgla w energię elektryczną. W związku z powyższym zmniejszenie emisji CO 2 z polskich elektrowni w najbliższych latach, można osiągnąć tylko przez zmniejszenie produkcji energii, co jest nie do...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc