Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy komunikatów Dodano: 2014-03-21  |  Ostatnia aktualizacja: 2014-03-21
Ruszył projekt LIFECOGENERATION.PL
LIFE COGENERATION.PL
LIFE COGENERATION.PL

Katowicka firma Investeko S.A. wraz z grupą polskich naukowców stworzyła projekt, który zrewolucjonizuje uzyskiwanie energii z odpadów komunalnych. Innowacyjna technologia pozwoli małym i średnim miastom oraz gminom na oszczędniejszą produkcję czystej dla środowiska energii elektrycznej i cieplnej.

Jak wynika z obliczeń, przeciętny obywatel Unii Europejskiej co roku generuje 520 kg odpadów komunalnych. Aż 40% z tych pozostałości ma bardzo dobre właściwości paliwowe, co oznacza, że może być z nich uzyskiwana energia. Jednak ten potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. W Polsce najpowszechniejszym sposobem utylizacji odpadów pozostaje składowanie – nieekonomiczne i szkodliwe dla środowiska. Dotyczy to aż 80 proc. odpadów. Niepokój może budzić również skala osadów ściekowych generowanych podczas oczyszczania ścieków. Wytworzona w Polsce masa suchych osadów ściekowych w 2011 roku wyniosła 621 tys. Mg. Ich wykorzystywanie w rolnictwie staje się bardzo ryzykowne ze względu na coraz większą zawartość niebezpiecznych bakterii, hormonów, pasożytów i antybiotyków. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zakłada całkowite zaniechanie składowania osadów, ograniczenie stosowania ich w rolnictwie (do 10%) i – co ważne – osiągnięcie ponad 50-procentowego poziomu unieszkodliwiania metodami termicznymi i odzysku energii.

Parafowane przez nasz kraj dyrektywy europejskie bardzo wyraźnie nakazują wtórne wykorzystywanie komunalnych odpadów i osadów ściekowych wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe. Zgodnie z polityką UE składowanie zajmuje ostatnie miejsce w hierarchii unieszkodliwiania odpadów po – zapobieganiu, minimalizacji, ponownym użyciu, recyklingu materiałowym i odzysku energii.

W Polsce realizacja proekologicznych założeń dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych napotyka wiele trudności. Głównym problemem w wielu regionach pozostaje brak odpowiedniej infrastruktury. Dlatego też np. na Śląsku obecnie aż 83 % odpadów komunalnych jest składowanych. Budowa instalacji - spalarni o wydajności 100 tys. ton spalanych rocznie odpadów to wydatek rzędu 100-150 mln euro. Dla większości małych i średnich gmin taka inwestycja jest nieosiągalna i zarazem nieopłacalna, gdyż nie generują one wystarczającej ilości odpadów. Jednak zgodnie z prawem, jak i w trosce o swoich mieszkańców, lokalne władze muszą zadbać o zagospodarowanie odpadów... Tym bardziej, że zgodnie z polskimi przepisami w 2016 roku wejdzie w życie całkowity zakaz składowania odpadów komunalnych, które posiadają właściwości paliwowe.

Czysta energia dzięki oszczędnej, proekologicznej, innowacyjnej technologii

W świetle powyższych, zarówno ekonomicznych, ekologicznych, jak i prawnych uwarunkowań, najlepszym rozwiązaniem – szczególnie przydatnym dla średnich i małych miast oraz związków gmin – staje się innowacyjna polska technologia gospodarowania odpadami powstała w ramach projektu LIFE COGENERATION.PL.
Katowicka firma Investeko S.A. wraz z zespołem polskich naukowców tworzy pierwszą kompletną prototypową instalację badawczą, wykorzystującą technologię do równoległego zagospodarowania energetycznego frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Pomysł wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym procesy zgazowania i kogeneracji. Zgazowanie pozwala na przekształcenie paliwa z odpadów w dobrej jakości paliwo gazowe, które w kogeneracji staje się efektywnym źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Jednocześnie technologia w bezpieczny sposób ekologicznie zagospodarowuje odpady. Prototypowa instalacja powstanie na terenie województwa śląskiego.

Co jeszcze wyróżnia nasz projekt spośród już istniejących metod? Podczas gdy inne technologie waste-2-energy (energia z odpadów) nie pozwalają na jednoczesne przetwarzanie najbardziej problematycznych odpadów (czyli frakcji nadsitowej i osadów ściekowych), LIFE COGENERATION.PL w największym stopniu przyczyni się do wykorzystania możliwości zgazowania na rzecz zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki odpadami w małych i średnich gminach. Nasz projekt wyróżnia również najbardziej ekonomiczne wykorzystanie zasobów, przebiegające w ramach jednego procesu. Przy maksymalizacji pozytywnego efektu środowiskowego zarazem obniża koszty, czyniąc tę technologię dostępną dla większości polskich miast.

Technologia LIFE COGENERATION.PL wpisuje się w trendy rozwijania rozproszonych źródeł energii wpływających pozytywnie na energetyczne bezpieczeństwo kraju. Zakłada bowiem produkcję energii w mniejszych instalacjach rozproszonych terytorialnie, co wymaga o wiele niższych nakładów na infrastrukturę (z racji lokalnego charakteru może wykorzystywać istniejącą infrastrukturę energetyczną). Co więcej, ewentualne straty energii cieplnej i elektrycznej podczas przesyłu będą minimalne, ponieważ instalacje znajdować się będą w bezpośrednim pobliżu odbiorców energii. Tym samym nasza technologia świetnie rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów przez małe i średnie miasta, które obecnie z przyczyn ekonomiczno-prawnych są zmarginalizowane w systemie gospodarki odpadami w skali kraju.

Instalacja LIFE COGENERATION.PL posłuży nie tylko badaniom, będzie również wykorzystywana do demonstrowania możliwości wdrożenia kompletnego układu, przetestowania go i zatwierdzenia metod według których całość będzie funkcjonować. Wyniki prac nad LIFE COGENERATION.PL będą prezentowane wszystkim interesariuszom. Instalacja będzie również używana do cyklicznego przeprowadzania warsztatów demonstracyjnych.

Projekt jest realizowany od 01/07/2013 i potrwa do 30/06/2017. Koszt całkowity tego trwającego cztery lata projektu LIFE COGENERATION.PL to 3.826.043 euro, z czego 1.756,718 euro stanowi wkład Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu LIFE+, 1.581.046 euro to wkład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota to wkład własny partnerów - Investeko S. A i spółki Taktyk.

Podsumowanie głównych zalet projektu LIFE COGENERATION.PL:

- minimalizacja kosztów otrzymywania energii z odpadów i osadów
- wysoka sprawność
- dostosowanie do wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych, idealnie odpowiadające potrzebom średnich i małych miast oraz związków gmin

Instalacja składać się będzie z pięciu węzłów technologicznych:

1 Węzeł PRZYGOTOWANIA PALIWA FORMOWANEGO
2 Węzeł ZGAZOWANIA PALIWA
3 Węzeł OCZYSZCZANIA SYNGAZU
4 Węzeł SPALANIA GAZU I PRODUKCJI ENERGII
5 Węzeł OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH

Sercem układu jest węzeł zgazowania paliwa formowanego, oparty na konstrukcji komory zgazowania spełniającą techniczne wymagania termicznego przekształcania odpadów. Istotną rolę w ciągu technologicznym stanowi nowatorskie rozwiązanie produkcji paliwa wykorzystujące energetyczną frakcję odpadów komunalnych i osady pościekowe jako główne strumienie i nośniki energii w paliwie. Ta technologia rozwiązuje w kompleksowy sposób problem energetycznego zagospodarowania odpadów, dając synergię efektów ekologicznego i ekonomicznego.

W prototypie osiągnięte będą następujące parametry pracy:

- moc w paliwie - 1,3 MW
- moc elektryczna brutto w układzie kogeneracyjnym - 180 kW
- moc cieplna brutto (układ zgazowania + układ kogeneracyjny) - 500 kW
- moc cieplna w układzie kogeneracyjnym - 250 kW
- maksymalna wydajność - 300 kg/h

Dokładniejszy opis technologii LIFE COGENERATION.PL można zobaczyć tutaj:

http://lifecogeneration.pl/technologie/

Cele projektu LIFE COGENERATION.PL:

Ogólnym celem projektu jest zademonstrowanie funkcjonowania innowacyjnej technologii do zagospodarowania energetycznego frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu zgazowania i wysoko efektywnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

Realizacja celu ogólnego zostanie zapewniona poprzez osiągnięcie następujących założeń:

I Wdrożenie PROTOTYPOWEJ INSTALACJI w skali pilotażowej, która będzie integrować 5 węzłów technologicznych: 1. Węzeł przygotowania paliwa formowanego, 2. Węzeł zgazowania paliwa, 3. Węzeł oczyszczania powstałego syngazu, 4. Węzeł spalania syngazu i produkcji energii, 5. Węzeł oczyszczania gazów odlotowych.

II Testowanie i walidacja technologii na zintegrowanym prototypie, co pozwoli na wymierną weryfikację zakładanych specyfikacji i funkcjonalności instalacji.

III Przeprowadzenie spójnych działań informacyjno-promocyjnych wśród grup docelowych projektu. Przekaz komunikatów dotyczących projektu, jego celów i rezultatów, nowej technologii oraz korzyści płynących z jej stosowania.

IV Cykliczne działania demonstracyjne, które będą prezentować technologię z wykorzystaniem wielu kanałów – w tym artykuły, debaty, film itd. Ważnym elementem staną się warsztaty prowadzone bezpośrednio na prototypie. Ich celem będzie aktywne zainteresowanie decyzyjnych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych uruchomieniem nowych instalacji w skali przemysłowej.

V Wzrost świadomości społecznej na temat gospodarki odpadami o potencjale energetycznym oraz zwiększenie zapotrzebowania lokalnych społeczności na rozproszone źródła energii.

Pomysłodawcy, twórcy i beneficjenci projektu LIFE COGENERATION

Beneficjent koordynujący i główny organizator – Investeko S.A. To firma oferująca profesjonalne usługi z dziedziny badawczo-rozwojowej związanej z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie tworzenia dokumentacji i ekspertyz środowiskowych, projektowania infrastruktury oraz outsourcingu. Dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi Spółka zapewnia również dostęp do usług komplementarnych, w tym: pomiarów i badań, pozyskiwania funduszy na inwestycje proekologiczne. Odbiorcami usług Investeko S.A. są inwestorzy i przedsiębiorcy, którzy realizują projekty inwestycyjne lub w jakikolwiek sposób ingerują i oddziałują na środowisko w zakresie prowadzonej działalności.
Taktyk – partner projektu. Firma zajmująca się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków unijnych na inwestycje

Polecamy strony związane z projektem LIFE COGENERATION.PL:

lifecogeneration.pl | facebook |

 

(gz)

Kategoria komunikatu:

Inne

Źródło:
Sugar & Spice
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także