empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2006-07-11
Instalacja odsiarczania spalin - metoda półsucha (WAFIT)
Producent:
Rafako
METODA WAFIT

Technologia WAFIT jest nowoczesną, wysokosprawną, półsuchą technologią oczyszczania spalin. Polega ona na kondycjonowaniu spalin oraz ich kontaktowaniu z sorbentem w postaci wodorotlenku wapniowego Ca(OH)2 utrzymywanym w cyrkulacji.

Reaktor pneumatyczny jest zintegrowany z odpylaczem (elektrofiltrem lub filtrem tkaninowym). Spaliny z kotła odsysane są przez reaktor pneumatyczny i odpylacz za pomocą wentylatora, z którego odprowadzane są do komina. Procesy oczyszczania spalin przebiegają w reaktorze i urządzeniu odpylającym.

W reaktorze można wyróżnić trzy strefy, w których przebiegają procesy oczyszczania spalin:
- strefa kondycjonowania, w której następuje rozpylenie wody i jej całkowite odparowanie, efektem czego jest obniżenie temperatury spalin i ich nawilżenie,
- strefa odsiarczania zasilana sorbentem recyrkulowanym z urządzenia odpylającego,
- strefa odsiarczania zasilana przeciwprądowo dozowanym sorbentem świeżym.

W strefie odsiarczania, kwaśne składniki spalin reagują z rozpylonym sorbentem i wodą tworząc sole nieorganiczne. Sumaryczny przebieg reakcji przedstawiają równania:


Ca(OH)2 + SO2 => CaSO3 . 1/2 H2O + 1/2H2O
Ca(OH)2 + SO2 + H2O + 1/2O2 => CaSO4 . 2H2O
Ca(OH)2 + SO3 + H2O => CaSO4. 2H2O
Ca(OH)2 + 2HCl => CaCl2 . 2H2O
Ca(OH)2 + 2HF => CaF2
Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O


Powstające w ten sposób stałe produkty reakcji stanowią mieszaninę popiołu, siarczynu, siarczanu, chlorku, fluorku i węglanu wapnia z nieprzereagowanym wapnem oraz innymi zanieczyszczeniami usuniętymi ze spalin.

Produkt poprocesowy odprowadzany jest do zbiornika produktu poreakcyjnego.

Technologia WAFIT charakteryzuje się bardzo dobrymi wskaĽnikami techniczno-ekonomicznymi:
- skuteczność usuwania SO2 w zależności od temperatury procesu i stosunku Ca/S wynosi 70-95 %,
- skuteczność usuwania SO3, HCl, HF wynosi powyżej 90 %.

Na szczególną uwagę zasługuje również niskie zużycie energii oraz sorbentu Ca/S (1,05 - 1,25) jak również znaczne ograniczenie zużycia sprężonego powietrza w stosunku do tradycyjnych półsuchych technologii oczyszczania spalin. Dynamiczna charakterystyka eksploatacyjna pozwala na szybkie uruchomienie i zatrzymanie instalacji. Czas rozruchu do uzyskania zadanych skuteczności oczyszczania spalin wynosi poniżej 30 min. Czas rozruchu w przypadku krótkotrwałego postoju wynosi poniżej 5 min. Instalacja może pracować w szerokim zakresie zmienności strumienia spalin 50 - 100 %.

Ważną, zaletą tej instalacji jest jej zwarta konstrukcja. Umożliwia to zabudowę instalacji między kotłem a istniejącym aparatem odpylającym. Instalacja może pracować samodzielnie lub współdziałać z istniejącymi urządzeniami.

W przypadku oczyszczania spalin z kotłów pyłowych z częściowym lub bez wstępnego odpylania uzyskuje się produkt, który po zmieszaniu z wodą tworzy stabilizat. Instalacja może być wykorzystywana do oczyszczania spalin w technice spalania, gdzie paliwo stanowią zasiarczone oleje opałowe lub węgiel, jak również może być użyta przy utylizacji odpadów, zarówno przemysłowych jak i komunalnych.

W przypadku, gdy wymóg skuteczności odsiarczenia spalin nie przekracza 60 - 80 % lub w przypadku oczyszczania spalin ze spalarni odpadów proces może być prowadzony w temperaturach 90 - 120 °C. Wyłączenie węzła kondycjonowania spalin pozwala uzyskać wspomnianą skuteczność oraz utrzymać temperaturę spalin wylotowych na poziomie temperatury wlotowej. Umożliwia to eksploatację emitora bez wpływu na emisję zanieczyszczeń.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

RAFAKO S.A.

Adres: ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz

Nr telefonu: +032 410 10 00 Skopiuj

Faks: +032 415 34 27 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Kategorie produktu