Powrót do listy komunikatów Dodano: 2019-07-12   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-12
Magazynowanie substancji niebezpiecznych w świetle przepisów
Magazynowanie substancji niebezpiecznych w świetle przepisów

Substancje łatwopalne czy żrące i inne, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu, wykorzystuje się w wielu gałęziach gospodarki. Są niezbędne do realizacji wielu procesów, dlatego nie da się uniknąć korzystania z nich. Należy jednak odpowiednio je zabezpieczyć. Jak wygląda magazynowanie materiałów niebezpiecznych w świetle przepisów o ochronie środowiska oraz innych zapisów prawa?

 

Na problem składowania materiałów niebezpiecznych można spojrzeć z różnych perspektyw. Istotne są kwestie:

 • bezpieczeństwa osób, które mają kontakt z tymi substancjami – a więc przede wszystkim pracowników organizacji czy firm,
 • bezpieczeństwa mienia – czyli ryzyka związanego z jego uszkodzeniem przez niebezpieczne materiały,
 • bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Wszystkie one są poruszane polskich i europejskich regulacjach prawnych.

Gospodarka magazynowa a materiały niebezpieczne – najważniejsze przepisy

Akty prawne, które regulują zagadnienia związane z magazynowaniem substancji niebezpiecznych, to m.in.:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – określa ogólne zasady postępowania z nimi,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – definiuje m.in. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz zasady postępowania z takimi substancjami w miejscu pracy,
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – wymagające m.in., aby magazynowanie było prowadzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych materiałów do gruntów i wód.

Szkolenia z gospodarki magazynowej, REACH, GHS

Istotne są również regulacje europejskie, do których dostosowane jest polskie prawo. To m.in. dyrektywy unijne REACH, RoHS oraz GHS. Prawo w tej kwestii jest niezwykle rozbudowane, a jego nieznajomość może kosztować firmę wyjątkowo dużo. Wiele firm decyduje się więc na szkolenia REACH (np. https://eventis.pl/szkolenia/reach) czy z zasad magazynowania substancji niebezpiecznych (https://eventis.pl/szkolenia/gospodarka-magazynowa) jako dobrej metody zapoznania załogi z wymogami prawa oraz wstęp do zapewniania wysokiej jakości w firmowej gospodarce magazynowej. Tego typu szkolenia są odpowiedzią na coraz wyższe wymogi stawiane firmom z sektora chemicznego, energetycznego, zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, logistyki i transportu, rafineryjnego itp. Więcej ofert szkoleń dla wymienionych branż publikuje serwis eventis.pl

Składowanie substancji niebezpiecznych – najważniejsze zasady

Zasady, w oparciu o które powinno być prowadzone magazynowanie materiałów niebezpiecznych, są bardzo precyzyjne i rozbudowane. Kluczowe elementy, o których należy pamiętać, to:

 • dostosowanie warunków składowania do zaleceń znajdujących się w kartach charakterystyki poszczególnych substancji,
 • wyraźne oznaczenie substancji niebezpiecznych etykietami w języku polskim,
 • poinformowanie pracowników o obecności materiałów niebezpiecznych, poinstruowanie o zasadach pracy z nimi oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej,
 • zapewnienie środków ochrony zbiorowej – to np. wanny wychwytowe zapobiegające rozprzestrzenianiu się materiałów zagrażającym zdrowiu lub życiu,
 • stworzenie odpowiednich warunków magazynowania (m.in. zapewnienie: właściwej wentylacji pomieszczenia, zabezpieczeń przeciwpożarowych, odpowiednich regałów składowania, kontroli dostępu do magazynu, kontroli stanu składowania substancji itd.).

Nad składowaniem takich materiałów powinien czuwać ekspert z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami w zakresie BHP. Niezbędne jest również zorganizowanie szkoleń BHP na poziomie rozszerzonym, które muszą uwzględniać szkolenie z zasad postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Oczywiście standardowe szkolenia BHP również są w tym wypadku niezbędne, należy również pamiętać, aby przeprowadzić je bezwzględnie przed dopuszczeniem nowego pracownika do obowiązków na stanowisku pracy.

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
eventis.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.