Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2022-02-08
Miernik instalacji fotowoltaicznych Solar 300N
Producent:
HT Instruments

SOLAR300N jest pierwszym urządzeniem pomiarowym na rynku, które analizuje i rejestruje parametry zarówno systemów fotowoltaicznych PV jak i elektroenergetycznych jedno- i trój- fazowych. Miernik otwiera nowy rozdział w technice pomiarowej, w którym zdefiniowano sposób postępowania z systemami fotowoltaicznymi PV.

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim (191 stron).
Polska wersja komunikatów wraz z rozbudowanym systemem podpowiedzi na wyświetlaczu w języku polskim !


Pracę przyrządu SOLAR300N nadzoruje system operacyjny Windows CE. Przyrząd wyposażono w kolorowy, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny oraz dużą 15MB wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy o pamięć zewnętrzną typu „Pen Driver” lub „Compact Flash”. W skład wyposażenia miernika wchodzi m.in. oprogramowanie TopView w języku polskim. Każdy użytkownik doceni możliwość programowania nastaw przyrządu z poziomu PC oraz aktualizacji oprogramowania przez internet. Miernik współpracuje z komputerem przez złącze USB. Wyniki pomiarów można także przenosić na komputer za pomocą „Pen Driver’a”. Przyrząd wyposażono w akumulator litowo-jonowy oraz w możliwość zasilania zewnętrznego. Przy zaniku zasilania miernik automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe. Użytkownik może zabezpieczyć dostęp do przyrządu hasłem.

Systemy fotowoltaiczne PV
Przyrząd może analizować i rejestrować parametry jednofazowego PV-1 lub trójfazowego PV-3 systemu fotowoltaicznego. Zazwyczaj przetwornica i ogniwa modułów systemów fotowoltaicznych są znacznie od siebie oddalone. W celu uniknięcia używania długich przewodów, które są bardzo niewygodne SOLAR 300N wykorzystuje przystawki pomiarowe SOLAR-01 lub SOLAR02, które gromadzą następujące parametry: strumień energii promieniowania słonecznego (W/m2), temperatura ogniw modułu fotowoltaicznego (°C), temperatura otoczenia (°C).
Po zakończeniu pomiarów, wyniki zgromadzone przez SOLAR-01 są przesyłane do SOLAR 300N poprzez złącze USB. Operator przed rozpoczęciem pomiarów wprowadza do pamięci miernika parametry charakterystyczne dla badanego systemu fotowoltaicznego takie jak znamionowa moc systemu (kW), współczynnik zależności mocy od temperatury modułu fotowoltaicznego gamma (n), znamionowa temperatura pracy ogniw modułu fotowoltaicznego (NOCT), wartości domyślne temperatury modułu fotowoltaicznego (Tpv) oraz temperatury otoczenia, w której znajdują się moduły fotowoltaiczne (Tenv), rodzaj równania matematycznego, które definiuje zależność mocy generowanej przez moduły fotowoltaiczne od temperatury. Parametr NOCT oznacza temperaturę ogniw modułu fotowoltaicznego w standardowych warunkach pracy (SOC - standard operating conditions). Standardowe warunki pracy (SOC) oznaczają następujące parametry: strumień energii promieniowania słonecznego 0,8kW/m2, temperatura otoczenia 20°C oraz średnia prędkość wiatru 1m/s o kierunku równoległym do płaszczyzny modułu fotowoltaicznego. Parametry gamma (n) oraz NOCT są podawane przez producenta modułów fotowoltaicznych. Współczynnik gamma (n) jest jednym z parametrów charakterystycznych modułów fotowoltaicznych wchodzących w skład systemu PV, jest wyrażony w %°C i w większości przypadków przyjmuje wartość ujemną. Znamionowa temperatura pracy ogniw modułu fotowoltaicznego NOCT oraz wartości domyślne temperatur są wyrażone w stopniach C. Operator wprowadza również parametry przystawek pomiarowych podłączonych do miernika: współczynnik korekcji charakterystyki pyranometru (mV/(kW/m2)) oraz współczynnik korekcji K podłączonego przekładnika prądowego DC (cęgów). Pyranometr jest przyrządem służącym do pomiaru irradiancji czyli strumienia energii promieniowania słonecznego. Współczynniki korekcji pyranometru oraz przekładnika prądowego są zwykle umieszczane na tabliczkach znamionowych lub na certyfikatach dołączanych do poszczególnych przyrządów. Użytkownik wprowadza również minimalny poziom promieniowania słonecznego (W/m2), który podczas pomiarów traktowany jest przez miernik jako poziom odniesienia. Analizator i rejestrator pracują niezależnie.

Analiza parametrów systemów PV w czasie rzeczywistym
Operator, podczas trwania procesu rejestracji, może niezależnie obserwować na monitorze przyrządu, w czasie rzeczywistym, następujące parametry systemu fotowoltaicznego: napięcie (Vdc), prąd (Idc) i moc (Pdc) DC na wejściu przetwornicy, sprawność systemu fotowoltaicznego (nDC), napięcie (Vac), prąd (Iac), moc (Pac) TRMS AC na wyjściu przetwornicy, współczynnik mocy systemu trójfazowego na wyjściu przetwornicy (Pf), sprawność przetwornicy trójfazowej (nAC), domyślną temperaturę modułów fotowoltaicznych oraz domyślną temperaturę otoczenia. Wartości domyślne temperatury wprowadzane są przez użytkownika do pamięci przyrządu jeżeli do miernika nie jest podłączona przystawka pomiarowa, która mierzy te parametry i są wykorzystywane podczas obliczeń sprawności. Jeżeli przystawka jest podłączona wówczas dostępne są także wyniki pomiarów uzyskanych za pomocą zewnętrznych sond: temperatura modułów fotowoltaicznych oraz temperatura otoczenia, strumień energii promieniowania słonecznego (Irr) oraz moc znamionowa systemu fotowoltaicznego (Pnom).

Rejestracja parametrów systemów PV
Rejestrator konfiguruje się zarówno z poziomu miernika jak i komputera. W trybie rejestratora użytkownik korzysta z ręcznego trybu uruchomienia i zakończenia rejestracji. Operator wybiera te parametry spośród dostępnych parametrów (parametry dostępne na monitorze podczas analizy w czasie rzeczywistym oraz częstotliwość, energia czynna DC i AC), które mają być rejestrowane. Podczas programowania rejestratora istnieje możliwość skorzystania z 16 predefiniowanych konfiguracji. Operator może również wprowadzić własne konfiguracje, aby korzystać z nich w przyszłości. Wybrane parametry gromadzone są w pamięci przyrządu, a po zakończeniu rejestracji przesyłane na komputer i poddawane obróbce za pomocą polskiej wersji programu TopView. W przyrządzie zastosowano metodę kompresji zapisu, której istotę opisano w dalszej części artykułu.

Systemy elektroenergetyczne
Przyrząd może analizować i rejestrować parametry jednofazowego, trójfazowego trójprzewodowego lub trójfazowego czteroprzewodowego systemu elektroenergetycznego, może współpracować zarówno ze standardowymi, sztywnymi przekładnikami tzw. cęgami Dietza jak i przekładnikami elastycznymi tzw. pasami Rogowskiego z własnym zasilaniem lub zasilanymi z miernika. Miernik wyposażono w 4 wejścia prądowe, dzięki czemu mierzy rzeczywistą wartość prądu w przewodzie neutralnym, oraz w 5 wejść napięciowych. Istnieje możliwość wprowadzenia przekładni dla przekładnika napięciowego, gdy analizowane są np. parametry systemu średnich napięć. Analizator i rejestrator pracują niezależnie.

Analiza parametrów systemów elektroenergetycznych w czasie rzeczywistym
Operator, podczas trwania procesu rejestracji, może obserwować na monitorze przyrządu, w czasie rzeczywistym, dowolne parametry systemu elektroenergetycznego mając do dyspozycji kilka ekranów miernika, ekran oscyloskopu, ekran z wykresem wskazowym lub ekran ze wykresem słupkowym harmonicznych (histogramem). Użytkownik mierząc napięcia, prądy lub moce TRMS może włączyć tryb pracy oscyloskopu i obserwować w czasie rzeczywistym kształt przebiegu napięcia i/lub prądu w wybranej fazie. Przyrząd wyświetla przebieg z rozdzielczością 256 próbek na okres. Przebiegi prądów i napięć oraz wykres słupkowy harmonicznych (histogram) można również śledzić w czasie rzeczywistym na komputerze.

Rejestracja parametrów systemów elektroenergetycznych
Rejestrator konfiguruje się zarówno z poziomu miernika jak i komputera. W trybie rejestratora użytkownik korzysta z ręcznego lub automatycznego trybu uruchomienia i zakończenia rejestracji. Przyrząd rejestruje jednocześnie do 251 parametrów systemu elektroenergetycznego, w tej liczbie napięcia, prądy, związane z nimi harmoniczne - do 49 włącznie, moce czynne, bierne i pozorne, energie czynne i bierne, wartości cos j, parametry związane z asymetrią napięć oraz wskaźniki krótkookresowego i długookresowego migotania światła. Operator ustala czy przyrząd ma być przygotowany na stan tzw. kogeneracji. Termin ten oznacza, że obciążenie podczas trwania pomiaru może generować lub pobierać energię. W związku z powyższym przyrząd będzie rejestrował w czasie moc i energię zarówno generowaną jak i pobieraną. Przyrząd wyposażono w funkcję rejestracji anomalii napięciowych. Operator ustala wartości progowe napięcia. Przyrząd jako anomalia rozpoznaje wszystkie te zjawiska, podczas których wartość skuteczna napięcia wykracza poza ustalone wartości progowe przez okres dłuższy od 10ms. Miernik, dla każdego zdarzenia, podaje informację o kierunku zmiany (przepięcie lub zapad), datę, czas rozpoczęcia, czas trwania zjawiska z rozdzielczością do jednej setnej sekundy oraz minimalną lub maksymalną wartość napięcia podczas zjawiska. SOLAR300N rejestruje także przepięcia z bardzo dużą rozdzielczością czasową, z próbkowaniem 4000 razy na okres (co 5µs) oraz posiada funkcję rejestracji prądów rozruchowych. Przyrząd mierzy i rejestruje wszystkie parametry wymienione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 poz. 623) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w normie PN-EN50160. Miernik SOLAR300N próbkuje z częstotliwością 12,8kHz wyznaczając przebieg analizowanego sygnału. Odpowiada to 256 punktom na cykl pomiarowy, który trwa 20ms i jest równy okresowi przebiegu sygnału. Podczas jednego cyklu pomiarowego przyrząd rejestruje wszystkie wybrane parametry. W przyrządzie zastosowano metodę kompresji zapisu, która znacznie zmniejsza objętość gromadzonej informacji. Metoda ta polega na uśrednianiu rejestrowanych parametrów w czasie nazywanym okresem uśredniania. Miernik analizuje dane zgromadzone w okresie uśredniania wyszukując i obliczając w przypadku każdego parametru wartość minimalną, maksymalną oraz średnią. Informacje te po upłynięciu każdego kolejnego okresu uśredniania są zapisywane w pamięci przyrządu. Operator definiuje czas trwania okresu uśredniania wybierając jedną z dostępnych wartości z zakresu od 1 do 3600s. W mierniku przewidziano możliwość automatycznej konfiguracji przyrządu pod kątem rejestrowania wszystkich tych parametrów związanych z jakością zasilania, które zostały wymienione w normie PN-EN50160.

Przyrząd SOLAR300N standardowo zaopatrzony jest w indywidualne świadectwo sprawdzenia wykonane przez laboratorium producenta pracujące w systemie ISO9001, co jest istotne z punktu widzenia wszystkich tych użytkowników, którzy funkcjonują w oparciu o system kontroli jakości ISO. Świadectwo zawiera wyniki pomiarów parametrów mierzonych przez przyrząd. Urządzenia spełniają wymagania Dyrektyw nowego podejścia 73/23/EEC, 93/68/EEC Unii Europejskiej i zostały oznaczone symbolem zgodności CE.

Cechy ogólne:
- Kolorowy, podświetlany, graficzny wyświetlacz TFT (320 x 240, 64k kolorów).
- System operacyjny: Windows CE.
- Pamięć wewnętrzna: 15MB.
- Ekran dotykowy.
- Wyjście USB.
- Akumulatory.
- Pomoc "on line".
- Gniazdo zewnętrznej pamięci Compact Flash (CF).

Funkcje
Systemy fotowoltaiczne:
- napięcie, prąd, moc, energia DC na wejściu przetwornicy,
- sprawność systemu fotowoltaicznego,
- napięcie, prąd AC TRMS (jedno- lub trójfazowe) na wyjściu przetwornicy,
- częstotliwość, moc czynna, energia czynna AC (jedno- lub trójfazowe) na wyjściu przetwornicy,
- sprawność przetwornicy trójfazowej,
- współczynnik mocy (cos fi) (jedno- i trójfazowe),
- strumień energii promieniowania słonecznego,
- temperatura ogniw modułów fotowoltaicznych,
- temperatura otoczenia,
- ciągła rejestracja wszystkich wyżej wspomnianych parametrów.

Systemy elektroenergetyczne:
- napięcie, prąd AC TRMS (jedno- lub trójfazowe),
- częstotliwość, moc czynna, energia czynna AC (jedno- lub trójfazowe),
- współczynniki mocy pojemnościowe i indukcyjne (cos fi) (jedno- i trójfazowe),
- harmoniczne napięcia i prądu (do 50-ej),
- niezrównoważenie (asymetria),
- wskaźniki krótkookresowego i długookresowego migotania światła,
- anomalie napięciowe (spadki i wzrosty, z rozdzielczością 1/2 okresu składowej podstawowej),
- przepięcia z bardzo dużą rozdzielczością czasową, z próbkowaniem 4000 razy na okres,
- prądy rozruchu,
- ciągła rejestracja wszystkich wyżej wspomnianych parametrów elektrycznych.

Dane techniczne
Dokładność jest podana jako ±(% wartości odczytanej + liczba cyfr) przy 23°C ±5%, przy wilgotności
Napięcie DC - systemy PV
Zakres: 0,0÷1000,0V
- wartości napięć - dokładność: ±(0,5% odczytu + 2 cyfry),
- rozdzielczość: 0,1V,
- impedancja wejściowa: 10MOhm.

Napięcie AC Trms Faza-Neutralny/Faza-Ochronny/Faza-Faza systemy PV jednofazowe/trójfazowe
Zakres: 0,0÷1000,0V (Faza-Faza),
Zakres: 0,0÷600,0V (pozostałe),
- wartości napięć - max współczynnik szczytu = 2,
- przyrząd może być podłączony do zewnętrznego dzielnika napięciowego do 1÷3000,
- dokładność: ±(0,5% odczytu + 2 cyfry),
- rozdzielczość: 0,1V,
- impedancja wejściowa: 10MOhm.

Napięcie DC/AC Trms Faza-Neutralny/Faza-Ochronny/Faza-Faza systemy jednofazowe/trójfazowe
Zakres: 0,0÷1000,0V (Faza-Faza),
Zakres: 0,0÷600,0V (pozostałe),
- wartości napięć - max współczynnik szczytu = 2,
- przyrząd może być podłączony do zewnętrznego dzielnika napięciowego do 1÷3000,
- dokładność: ±(0,5% odczytu + 2 cyfry),
- rozdzielczość: 0,1V,
- impedancja wejściowa: 10MOhm.

Prąd DC (poprzez przystawkę prądową)
Zakres: 0,0÷1000,0mV
- pomiar dokonywany przez przystawkę cęgową z wyjściem =1VDC, gdy cęgi są poddane prądowi pełnego zakresu. Wartości prądu - dokładność: ±(0,5% odczytu + 0,06%zakresu),
- rozdzielczość: 0,1V,
- impedancja wejściowa: 510kOhm,
- wytrzymałość napięciowa: 5V.

Prąd AC (poprzez przystawkę prądową)
Zakres: 0,0÷1000,0mV
- pomiar dokonywany przez przystawkę cęgową z wyjściem =1VAC, gdy cęgi są poddane prądowi pełnego zakresu. Max współczynnik szczytu = 3. Wartości prądu - dokładność: ±(0,5% odczytu + 0,06%zakresu),
- rozdzielczość: 0,1V,
- impedancja wejściowa: 510kOhm,
- wytrzymałość napięciowa: 5V.

Prąd AC (poprzez przystawkę prądową elestyczną typu Flex)
Zakres: 0,0÷300,0A
- max współczynnik szczytu = 3,
- wartości prądu - dokładność: ±(0,5% odczytu + 0,24%zakresu) dla zakresu 0,0÷49,9A,
- dokładność: ±(0,5% odczytu + 0,06%zakresu) dla zakresu 50,0÷300,0A,
- rozdzielczość: 0,1A,
- impedancja wejściowa: 510kOhm,
- wytrzymałość napięciowa: 5V.
Zakres: 0,0÷3000A
- max współczynnik szczytu = 3,
- wartości prądu - dokładność: ±(0,5% odczytu + 0,06%zakresu),
- rozdzielczość: 0,1A,
- impedancja wejściowa: 510kOhm,
- wytrzymałość napięciowa: 5V.

Moc DC (Vmis>150V, Imis>10%zakresu)
Zakresy dla zakresu cęgów 10A:
- 0,000÷9,999kW, rozdz. 0,001kW,
- 0,00÷99,99kW, rozdz. 0,01kW.
- 0,1÷999,9kW, rozdz. 0,01kW
Vmis - wartość napięcia przy którym mierzona jest moc.
Dokładność: ±(0,7% odczytu + 3cyfry)

Moc czynna, bierna, pozorna AC - systemy jednofazowe/trójfazowe (przy pf=1, Vmis>200V, Imis>10%zakresu)
- 0÷9,999k [W, VAr, VA], rozdz. 0,1÷0,001k,
- 0,000÷99,99k [W, VAr, VA], rozdz. 0,001÷0,01k,
- 0,00÷999,9k [W, VAr, VA], rozdz. 0,01÷0,1k,
- 0,0÷9,999M [W, VAr, VA], rozdz. 0,1k÷0,01M,
Dokładność: ±(0,7% odczytu + 3cyfry)

Energia - systemy jednofazowe/trójfazowe (przy cos fi>0,5, Vmis>60V)
- 0÷9,999k [Wh, VArh, VAh], rozdz. 0,1÷0,001k,
- 0,000÷99,99k [Wh, VArh, VAh], rozdz. 0,001÷0,01k,
- 0,00÷999,9k [Wh, VArh, VAh], rozdz. 0,01÷0,1k,
- 0,0÷9,999M [Wh, VArh, VAh], rozdz. 0,1k÷0,01M,
Dokładność: ±(0,7% odczytu + 3cyfry)

Współczynnik mocy (cos fi) - systemy jednofazowe/trójfazowe
- zakres: 0,20÷0,50 błąd 1,0° ,
- zakres: 0,50÷0,80 błąd 0,7° ,
- zakres: 0,80÷1,00 błąd 0,6° ,
- rozdzielczość: 0,01 .

Harmoniczne napięcia/prądu
Zakresy: DC÷25, 26÷33, 34÷49,
- dokładność: ±(5,0% odczytu + 5 cyfr),
- rozdzielczość: 0,1V/01A.

Częstotliwość
Zakres: 42,5÷69,0Hz,
- dokładność: ±(0,2% odczytu + 1 cyfra),
- rozdzielczość: 0,1Hz.

Migotanie
Współczynniki: Pst1', Pst, Plt,
- zakres: 0,0÷10,0
- dokładność: zgodna z PN-EN50160,
- rozdzielczość: 0,1.

Anomalie napięciowe Faza-Neutralny - systemy jednofazowe/trójfazowe 4-przewodowe
Zakres: 0,0÷600,0V,
- max współczynnik szczytu = 2,
- wartości napięć - przyrząd może być podłączony do zewnętrznego dzielnika napięciowego do 1÷3000,
- wybierany próg anomalii od ±1% do ±30%,
- dokładność napięcia: ±(1,0% odczytu + 2 cyfry),
- dokładność czasu (50Hz): ±10ms,
- rozdzielczość napięcia: 0,2V.

Anomalie napięciowe Faza-Neutralny - systemy jednofazowe/trójfazowe 3-przewodowe
Zakres: 0,0÷1000,0V,
- max współczynnik szczytu = 2,
- wartości napięć - przyrząd może być podłączony do zewnętrznego dzielnika napięciowego do 1÷3000,
- wybierany próg anomalii od ±1% do ±30%,
- dokładność napięcia: ±(1,0% odczytu + 2 cyfry),
- dokładność czasu (50Hz): ±10ms,
- rozdzielczość napięcia: 0,2V.

Przepięcia Faza-Ochronny - systemy jednofazowe/trójfazowe
Zakres: -1000,0÷1000,0V,
- dokładność napięcia: ±(2,0% odczytu + 60V),
- rozdzielczość napięcia: 1V,
- dokładność czasu (50Hz): ±10ms,
- wartości napięć - czas detekcji: 78mikros÷2,5ms (wolne).
Zakres: -6000,0÷6000,0V,
- dokładność napięcia: ±(10,0% odczytu + 100V),
- rozdzielczość napięcia: 15V,
- dokładność czasu (50Hz): ±10ms,
- wartości napięć - czas detekcji: 5mikros÷160mikros (szybkie).

- ustawiany próg detekcji napięcia w zakresie: 100÷5000V,
- maksymalna liczba rejestrowanych zdarzeń: 2000.

Prąd rozruchu
Zakres: zależy od cęgów,
- max współczynnik szczytu = 3,
- maksymalna liczba zarejestrowanych zdarzeń: 1000,
- dokładność napięcia: ±(1,0% odczytu + 0,4%zakresu),
- dokładność czasu (50Hz): ±10ms,
- rozdzielczość czasu (50Hz): 10ms.

Strumień energii promieniowania słonecznego (poprzez przystawkę SOLAR-01)
Zakres: 0,00÷12,00mV:
- dokładność: ±(1,0% odczytu + 5cyfr),
- rozdzielczość: 0,01mV,
- wytrzymałość napięciowa: 5V.
Zakres: 0,00÷40,00mV:
- dokładność: ±(1,0% odczytu + 5cyfr),
- rozdzielczość: 0,02mV,
- wytrzymałość napięciowa: 5V.

Temperatura (poprzez przystawkę SOLAR-01 oraz czujnik PT1000)
Zakres: 0÷100°C,
- dokładność: ±(1% odczytu + 2cyfry),
- rozdzielczość: 1°C,
- wytrzymałość napięciowa: 5V.

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/ht/solar_300.aspx

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu